ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Опште услуге

Технички сектор је организациони део Јавног - комуналног предузећа "Стари град" Шабац, који обавља техничке услуге на нивоу целог предузећа - припрема техничку документацију за потребе предузећа, складишти резервне делове, репроматеријал и средстава хигијенско - техничке заштите.

Технички сектор чине две службе - Служба за одржавање возила и машина и Служба за грађевинско - занатске радове.

Служба за одржавање возила и машина обавља сервисирање и ремонт специјалних комуналних возила и њихових надградњи, путничких возила, грађевинских машина и остале механизације предузећа.

У делатност Службе за грађевинско-занатске радове спадају:

• Поправка и одржавање грађевинских и других објеката предузећа
• Поправка и одржавање електро инсталације у објектима предузећа
• Поправка и одржавање водоводних и канализационих инсталација и инсталација централног грејања
• Израда нових и поправка постојећих типских посуда за комунални отпад
• Израда и попрака столарије и намештаја у објектима предузећа

За потребе наручиоца, ван предузећа, грађевинско - занатска служба обавља следеће послове:

• Рушење и уклањање бесправно подигнутих или постављених објеката (према налогу комуналне инспекције)
• Поправка и одржавање јавне расвете у граду по налогу ЈП за управљање грађевинским земљиштем
• У летњој сезони, одржавање комплетних инсталација и објеката на Градској плажи "Стари град"
• Оспособљавање и уклањање водоводних, канализационих и електро инсталација на Шабачком вашару
• Израда нових и поправка старих типских посуда за комунални отпад
• Димничарске услуге за грађане и правна лица
• Услуге возила са хидрауличном платформом

Руководилац сектора

Владимир Цвејић
Контакт: 015/334-615