ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Организација сахрана

Продавница погребне опреме ЈКП Стари град
Грмићска бб Шабац ( круг Опште болнице)
Kонтакт тел: 015-343-318 и 064/85-87-001Јавно комунално предузеће” Стари град”, у оквиру Сектора погребних услуга, обавља погребну делатност на уређивању и одржавању три градска гробља - Камичком, Доњошорском и Новом гробљу.
Продавница погребне опреме ЈКП “ Стари град”, која се налази у кругу Опште болнице “ др Лаза К. Лазаревић” у Шапцу, у оквиру својих услуга, организује све што је потребно за испраћај преминулог.
Након смрти сродника, најцелисходније је да представник породице, сродник или друга особа која води бригу у покојнику, позове Продавницу погребне опреме на контакт тел: 015- 343-318 и направи договор између породице преминулог и ЈКП “Стари град” Шабац.
По доласку у Продавницу погребне опреме у болничком кругу, представнику породице, ЈКП “Стари град” ће омогућити избор погребне, као и пратеће опреме.


Потребно је доставити следећу документацију:

* Потвду о смрти, издату од надлежних органа
*Личну карту покојника
*Извод из матичне књиге рођених,а за венчане, извод из матичне књиге венчанихПродавница погрене опреме ЈКП “ Стари град” у оквиру помоћи породици умрлог, обезбеђује и организује:

* достављање пријаве смрти надлежном органу
* набавку и испоруку комплетне погребне опреме
* обезбеђује термин сахране
* превоз умрлих лица у земљи и иностранству
* прихват умрлих лица на гробљима
* пренос умрлих лица у Капелу ради опела


За пензионере, који своја права остварују у ПИО фонду запослених, обавља се рефундација трошкова сахране, односно, одмах умањују укупни трошкови погребне услуге за висину права.

САХРАНЕ

Сахране се обављају сваког дана. Уколико породица преминулог не поседује гробно место, оно се БЕСПЛАТНО додељује на Новом гробљу.
Уколико породица поседује закупљено гробно место, при заказивању сахране, носилац права коришћења или његов најближи сродник, подноси изјаву и потребну документацију о родбинским везама раније сахрањених сродника и преминулог лица. Ако постоје неизмирене обавезе у погледу закупа наведеног гробног места, особа која пријављује сахрану, дужна је да обавезе измири у целости.ПРЕНОС ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРОБНОГ МЕСТА

После смрти корисника гробног места, обавља се пренос права коришћења гробног места на наследнике у оставинском поступку иза покојног носица права коришћења, а као доказ о праву коришћења гробног места служи уверење које на основу службене евиденције издаје референт погребних услуга ( Управна зграда ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, сваким радним даном од 7-15 часова.


Контакт:015-334-613 лок. 125 Милица Моравчевић

Уз захтев за пренос права коришћења, потребно је приложити фотокопију правоснажног оставинског решења и фотокопију личне карте.ПРАВО НА УМАЊЕЊЕ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА

Право на умањење погребних трошкова припада лицу које је сносило трошкове сахране, у случају смрти корисника пензије из свих категорија пензионисаних лица. Висину умањења утврђује Републички фонд за ПИО, тромесечно, а тренутни износ може се наћи на линку www.pio.rs/cir/novcane-naknade-pio.html
Уз захтев за остваривање овог права се прилаже извод из МК умрлих (фотокопија), фотокопија личне карте преминулог, фотокопија личне карте подносиоца захтева и чек од пензије умрлог корисника пензије.ТРАНСПОРТ ПРЕМИНУЛОГ


Транспортна служба ЈКП „Стари град“ обавља превоз покојника у земљи и иностранству специјалним погребним возилима. Уговарање транспортних услуга врши се непосредно преко руководиоца продавнице и капеле.

Руководилац - tel. 015-343-318 или 064/ 85-87-015


Продавница погребне опреме ЈКП Стари град
Грмићска бб Шабац( круг Опште болнице)
контакт тел: 015-343-318
064/85-87-015