ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градАктуелноЈавна лицитација

Јавна лицитација5. децембар 2019.

Основна средства продају се у виђеном стању, без права на рекламацију.
Приколице и трактори се не могу регистровати.
Почетне лицитационе цене дате су без ПДВ-а. Почетни лицитациони корак је 10.000,00 динара (редни број 8), 5.000,00 динара (редни број 1,2, 3 и 4) односно 1.000,00 динара за сва остала понуђена возила.
Трошкове пореза и остале трошкове сноси купац.
Јавна лицитација ће се одржати усменим надметањем дана 17.12.2019. год.са почетком у 11,00 часова у Шапцу ул. Далматинска бр. 4.

II. Учесници лицитације обавезни су да уплате на благајни предузећа депозит пре почетка лицитације у вредности од 10% од почетне лицитационе цене, за расходовано основно средство које ће лицитирати.

III. По окончаној лицитацији, учесници који су понудили највећи износ накнаде за појединачно расходовано основно средство, дужни су да са предузећем у року од два дана закључе купопродајни уговор и уплате преостали излицитирани износ под претњом губитка права на закључење уговора и повраћај депозита.
Уплаћени депозит се урачунава у излицитирани износ.

IV. Додатне информације можете добити на телефон 064/8587066, (Мировић Живорад) и 064/8587041 (Пајић Станко).

ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ