ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градАктуелноИздавање у закуп пословног простора на пијацама у Шапцу

Издавање у закуп пословног простора на пијацама у Шапцу26. новембар 2019.

ОГЛАС О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ПИЈАЦАМА У ШАПЦУ

1. Јавно комунално предузеће „Стари град“ Шабац оглашава давање у закуп путем јавне лицитације локале за продају хране, пића и дувана у специјализованим и неспецијализованим продавницама на следећим продајним местима:

Пијаца "Тржница"
Локал бр.1 површине 43м2 и 36 м2 галерија почетна лицитациона цена 2.054,36 дин по м2 (само за 43м2, галерија се не наплаћује)
Локал бр.6 површине 13,50м2 почетна лицитациона цена 1.473,12 дин по м2
Локал бр. 8 површине 13,50м2 почетна лицитациона цена 1.473,12 дин по м2
Локал бр. 9 површине 13,50м2 почетна лицитациона цена 1.473,12 дин по м2
Локал бр. 11 површине 13,20м2 почетна лицитациона цена 1.473,12 дин по м2

Пијаца "Живинарник"
Локал бр. Б-10А површине 21,94м2 почетна лицитациона цена 800,00 дин по м2
Локал бр. Б-12 површине 22,37м2 почетна лицитациона цена 1.300,00 дин по м2

Пијаца "Стадион"
Локал бр.2 површине 11,70м2 почетна лицитациона цена 600,00 дин по м2


2. УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ

Учесници лицитације обавезни су да пре почетка лицитације уплате депозит 20% од месечне закупнине утврђене на основу почетне лицитационе цене.
Почетна лицитациона цена дата је без ПДВ-а.
Приликом сваког удвостручења закупнине учесници уплаћују депозит у сразмерно увећаном износу као услов за наставак јавног надметања.
Лицитациони корак је 100,00 динара.
Пре почетка лицитације присутни представници заинтересованих у обавези су да предају оверено и потписано пуномоћје као услов за учествовање у надметању.

По окончаној лицитацији учесници који су у јавном надметању понудили највећи износ закупнине дужни су да у року од 5 дана закључе уговор са предузећем, под претњом губитка права на закључење уговора и повраћај депозита. Уплаћени депозит се урачунава у излицитирани износ.
Излицитирани износ закупнине увећава се за одговарајући износ пореза по Закону о ПДВ-у.

3. ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПРОСТОРИЈАМА ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ НА ПИЈАЦИ „ТРЖНИЦА

1. 02. децембар 2019. год у 9 часова
2. 09.децембар 2019. год. у 9 часова
3. 16. децембар 2019. год. у 9 часова


4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Приликом закључења Уговора закупац је у обавези да достави следећа документа:

- извод из АПР-а;
- решење о одређивању ПИБ-а и евиденција за ПДВ;

Учесници лицитације су у обавези да доставе одговарајуће инструменте обезбеђења:
- потребно је доставити картон депонованих потписа оверен од стране банке (печат.потпис и датум)
- потребно је обезбедити банкарску гаранцију са роком важности од једне године или приложити депозит у вредности од 3 месеца закупа.
- у случају банкарске гаранције услови су следећи:

1. трошкови накнаде за издавање гаранције сносе се по пола (половину плаћа закупац, а другу половину ЈКП "Стари град" Шабац).
2. кварталну провизију (мониторинг) закупци сносе сами.

5. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ У ВЕЗИ ОГЛАСА

Сва обавештења у вези расписаног Огласа за давањнје продајних места у закуп, могу се добити у просторијама ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАРИ ГРАД“ Шабац, улица Хајдук Вељкова бб или путем телефона 015/343-566, контакт особа Синиша Ђаковац.


ЈКП “СТАРИ ГРАД” ШАБАЦ
ВД ДИРЕКТОРА
Мирослав Премовић